تفاهم نامه ها و قراردادها
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

براساس سياست هاي ارتباطي جامعة المصطفي، تاكنون، بسياري از ارتباطات با مراکز و شخصیت های علمی فرهنگی جهان، منجر به انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهاي همكاري با مراكز آموزشي - پژوهشي داخلي و خارجي شده است. هم‌اکنون، جامعة المصطفي با بيش از 100 مركز علمي - فرهنگي در سراسر جهان توافق‌نامه‌ی همكاري دارد که بسیاری از آن  ها در حال اجراست.


access deny