مجامع و سازمان های بین المللی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

به منظور گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی و امکان دفاع از جایگاه جامعه المصطفی العالمیه در مباحث جهانی و همچنین کمک و همکاری در توسعه آموزش در جهت اهداف المصطفی در سطح بین‌الملل؛ همکاری و عضویت در سازمان‌های بین‌ المللی و منطقه‌ای و شرکت در کنفرانس‌ها و رویدادهای علمی منطقه‌ای و بین‌ المللی و امکان ارتباط با دیگر دانشگاه‌ها، از جمله امور مهمی‌اند که همیشه مدنظر نظر معاونت ارتباطات و بین‌ الملل جامعه المصطفی بوده است.
حضور در مجامع بينالمللي، به ویژه در عرصه‌های علمي، افزون بر بهره‌مندسازی جامعة المصطفي(ص) از خدماتعلميبينالمللي، نشان دهنده میزان توجه این مجامع و سازمان های بین المللی به جامعة‌المصطفی(ص)می باشد.

امروزه، جامعة المصطفي (ص)عضو فعال انجمن ها و  اتحادیه‌های زیر است و ضمن همکاری با تعداد زیادی از اینسازمان ها و مجامع بین المللی علمی، در جهان از عضويتدر سازمانهاي علمي- فرهنگي دیگر نیز استقبال می‌نماید:

        1. اتحاديه ی دانشگاههايجهان اسلام (FUIW).

       2. اتحاديهی بين‌المللي دانشگاه‌ها (IAU).

        3.  اتحاديه ی بين‌المللي رؤساي دانشگاه‌ها (IAUP).

         4. اتحاديهی دانشگاه‌هاي آسيا و اقيانوسيه (AUAP).              

         5. اتحاديهی دانشجويانجهاناسلام (Rohama).

access deny