نشريات
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

با توجه به نقش مؤثر و به سزاي مطبوعات و نشريات در ارتقاي سطح علمي - فرهنگي جوامع، سهولت استفاده براي همگان و گستردگي طيف مخاطبان، جامعة المصطفي ضمن تولید نشریات علمی و تخصصی فراوان در عرصههاي گوناگون، از انتشار برخی نشريات نیز حمايت می کند. انتشار بیش از هفتاد عنوان نشريه به هفده زبان در واحدهای داخلی و خارجی جامعة المصطفي و حمایت از 36 نشریه دیگر، نشان دهنده اهتمام به اين موضوع است.

 

سطح انتشارات / محل انتشار

داخل کشور خارج کشور جمع
عمومی 12 14 26
تخصصی  17 28 45
جمع 29 42 71

 

 

ردیف زبان  تعداد
1 فارسی 26
2 عربی 15
3 شیب 6
4 انگلیسی 5
5 انگایسی - اردو 1
6 فرانسوی 3
7 مالايو 1
8 آذری 1
9 آذري گرجی 3
10 اندونزیایی 2
11 پرتقالی 1
12 تاميلي 2
13 تايي 1
14 چینی 1
15 روسی 1
16 بنگالی 1
17 مالاگاسی 1
جمع 71

 

access deny