واحدهای پژوهشی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

آسیا و اقیانوسیه:

1. پژوهشگاه بین المللی المصطفی در قم

2. مرکز پژوهشی مجتمع عالی مذاهب در تهران

3. مرکز پژوهشی مشهد مقدس

4. مرکز پژوهشی افغانستان

5. مرکز پژوهشی صدرا در اندونزی

6. مرکز پژوهشی ژاپن

7. مرکز پژوهشی سوریه

8. مرکز الحضاره الحضارة لتنمیه‌ الفکر الاسلامی لتنمیة الفکر الاسلامی در لبنان

9. مرکز پژوهشی امین در مالزی

10. مرکز پژوهشی هند

 

اروپا و امریکا:

1. مرکز پژوهشی آلبانی

2. مرکز پژوهشی علوم دینی قم - بلگراد در صربستان

3. مرکز پژوهشی ابن سینا در کوزوو

 

 

access deny