ارتباطات و بين الملل
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

يكي از ضرورت هاي مهم مراكز علمی - فرهنگي، گسترش ارتباطات و تعاملات علمی است. جامعة المصطفي العالمیة با تأكيد بر اين نکته، ارتباط با مراكز علمي و فرهنگي ايران و كشورهاي گوناگون را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و با مؤسسه‌ها و نهادهاي علمی - فرهنگي فراوانی ارتباط برقرار و يا روابط پیشین را تقويت نموده است.

جامعة المصطفي در این زمینه، اقدام به طراحي و تدوين آيين نامه ها، شيوه نامه ها و طرح هاي ارتباطي کرده كه می‌توان به طرح جامع اطلاع رسانی، طرح جامع ارتباطات، طرح مرکز خبر المصطفي، طرح راه اندازی پايگاه های اطلاع رساني جامعة المصطفي و... اشاره كرد.

access deny